29. 9. 2012

Když se zapisující splete...

V srpnu 1860 se v rodině Klusákových z Vlhlav narodila dcera Marie. O dva roky později, v srpnu 1862 se v téže rodině Klusákových z Vlhlav narodila dcera Marie. 

První Marie zemřela (stalo se tak 20 dní po narození) - jak ostatně jinak, když později narozená dcera manželů Klusákových nesla stejné jméno. Ovšem všechny poznámky týkající se sňatku, vydání křestních listů a dalších záležitostí jsou zapsány - u první Marie. Člověk, který do matriky s odstupem času zapisoval, netušil, že Marie byly dvě. Prostě vzal tu první, na kterou v matrice narazil - a chyba byla dokonána. 

A možná je na světě někdo, kdo se zabývá rodokmenem své rodiny, kde Marie figuruje. Zatím ale hledal jen přímé předky a ne jejich sourozence - a tak může mít v rodokmenu chybu. Malou, zanedbatelnou, protože rodiče jsou stejní, jde jen o datum, ale přesto chybu...

28. 9. 2012

Vivus vel mortuus

Smutné bývaly některé porody, protože při nich zemřelo nejen dítě, ale i jeho matka. K jednomu takovému případu došlo v únoru roku 1755 na dolním mlýně u Tmaně:
Die 6 hujus Mortua in partu Mater fuerat, ejus infans excisus ventre materno, sub valde magno dubio consideravi potuit an Sit vivus vel mortuus, sub conditione tamen baptizatus est et cum Matre Sepultus.
Tedy volnější překlad: Dne šestého téhož měsíce zemřela matka při porodu, její dítě z břicha matčina vyříznuto, pro velkou pochybnost, zda by mohlo být živé či mrtvé, podmínečně bylo pokřtěno a s matkou pohřbeno.

 Dolní mlýn u Tmaně na mapě z II. vojenského mapování. Zdroj: Mapy.cz

27. 9. 2012

Zahryznutá tygrem

Při pátrání po komediantských rodinách jsme našly v Národních listech z 15. prosince 1888 vylíčení dramatické události přímo očitým svědkem.

26. 9. 2012

Fünffinger - Pětiprstý

Příjmení Fünffinger je jedno z nejzajímavějších, na které jsem v poslední době narazila. Našla jsem ho v matrikách staňkovské farnosti, kde je uveden sňatek Jana Fünffingera, vdovce ze Staňkova. Dnes se již toto příjmení v ČR nevyskytuje, a to ani v jeho počeštěné podobě Pětiprstý. 


Z čeho asi vzniklo? Měl jeho první nositel opravdu jen pět prstů? Nebo za pět prstů "nakupoval"? Existuje určitě i nějaké další vysvětlení, tohle jsou ta první dvě, která mě napadla... A na jaké přijdete vy?

24. 9. 2012

Benátky u Suchdola nad Lužnicí

Při pátrání v matrikách se člověk dostane k ledasčemu. Když jsem procházela matriky farnost Rapšach, hledala jsem ve staré mapě Schmelzhütten, odkud pocházela jedna porodní bába. A našla jsem hned vedle, severně od Suchdola nad Lužnicí, dnes se nazývají Benátky. 

A jak jsem tak koukala nejdřív na historickou a pak na současnou mapu, tak mě praštilo do očí vyrovnání tamních domů do jedné linie.

Běžná a letecká mapa Benátek u Suchdola nad Lužnicí. Zdroj: Mapy.cz

Zkusila jsem zapátrat na internetu po informacích o tom, proč jsou domy takhle vyrovnané, kdy vznikly a tak podobně, ale nezadařilo se mi. Jedno vím s jistotou - osada vznikla kolem roku 1849, kdy byla v Benátkách otevřena velká sklářská fabrika. Ale proč právě v tomhle rozložení?

22. 9. 2012

Hagenov

Do českých zemí zabloudili lidé z nejrůznějších konců Evropy - buď na svých cestách za prací, nebo například ve službě. Jedním z druhých případů byl hraběcí kočí v Drahenicích Jan Irlacher, o němž se v matričním záznamu narození jeho syna Gustava dozvídáme následující:
Jan Irlacher, hraběcí kočí v Drahenicích č. 3, syn Františka Irlachra, sedláka v Hagenově č. 6, a Teresie, manželky jeho, dcery Jana Mühlbaura, bednáře ve Vásnu č.
Kde byl onen Hagenov? A Vásno? Mně se to najít nepovedlo...

Edit 23.9.2012: Procházela jsem matriku dále do minulosti, až jsem narazila na záznam, kde jsou zapsány další podrobnosti:
Jan Irlacher, Excellen. hraběcí kočí z Drahenic, syn + Františka Irlacher, gruntovníka v Hagenau v Dolních Rakousích, a + matky Teresie, dcery Jana Mühlbaura, bednáře ve Wasen v Dolních Rakousích.
Mapy.cz mlčely, ale Google Maps ukázaly jak Wasen, tak Hagenau, oboje v Dolních Rakousích...

A - Wasen, B - Hagenau

19. 9. 2012

Jsouce v třetím kolenu v krevnosti

Strmilovská matrika oddaných z roku 1706 nám nabízí zápis o sňatku příbuzných - podobné zmínky o udělení dispensu občas v matrikách najdeme, bohužel dohledat v takto vzdáleném období informace o tom, jak vlastně byli snoubenci příbuzní, už je problém... Škoda přeškoda.
25 July Potvrzeni jsou pořádní v stav svatého manželství poctivý mládenec Matěj, syn pozůstalý po nebožtíkovi Jiříkovi Závodským, s pannou Annou Rosalií, vlastní dcerou Pavla Řežábka, myslivce, oba z Český Volešný, jsouce v třetím kolenu v krevnosti, na žádost od velený arcibiskupské konzistoři pražské dispensaci dosáhli, dne 12 July Anno 1706, aby v stav svatého manželstva vstoupiti mohli a dítky z manželstva toho pošlé poctivé slouti mají.

18. 9. 2012

Přistoupil na faru

Příchod nového kněze do farnosti byl většinou ve starších matrikách náležitě okomentován, zejména tehdy, pokud se jednalo o příchod nového faráře. Následující zmínku můžeme najít ve strmilovské matrice z let 1679 až 1715:
Léta Páně 1698, dne 18. Octobris přistoupil na faru městys Strmilova dvojí cti hodný a vysoce učený pan páter Šimon Josef Zahradník z kaplanství jindřichohradeckého za pana faráře nejprvního do městys Strmilova, která prvě byla bez pana faráře od sta let a nyní jest již náležitě dostavený od slavné konsistoře.

Cigan ve Velké

Cikáni u nás žili a kočovali již od počátku 15. století. Občas má člověk štěstí, že se mu na jejich rodiny povede narazit i v matrikách. Jedná se ale díky jejich kočování spíše o náhodné zápisy v nejrůznějších farnostech. Ve Velké nad Veličkou ale žili i "usazení" Cikáni - hudebníci, kteří hráli v místních kapelách. V matrice pokřtěných pak nacházíme záznamy, jako je například tento:
otec: Josef Kubík, cigan ve Velké, syn Josefa Kubíka, cigana ve Velké, a manželky Marty rozené Drška z Březové.
matka: Kateřina, dcera Václava Kyra, cigana ve Strážnici, a manželky jeho Anny rozené Malík z Katovy.

17. 9. 2012

Ouhonek, přinesenej do Český Volešný

Ouhonků, tedy nemanželských dětí, najdeme v matrikách spousty. Jen málokteré nemanželské dítě má u sebe napsáno o něco víc než jméno matky. Někdy ale chybí i to, jako v případě Antonína Adama, který byl pokřtěn ve strmilovské farnosti v roce 1718
23. Decembris okřtěn syn jménem Antonín Adam, ouhonek, přinesenej a zanešenej do Český Volešný a neví se odkud, který měl u sebe v peřince ceduličku, v ní bylo psáno, že nejni křteno, a aby se jménem křtil Antonín a v týž cedulce peněz bylo 6 zlatých.

15. 9. 2012

Tomáš Baťa

Jméno Baťa zná v podstatě každý v naší republice - a je známé nejen tam, ale po celém světě. Ve své době největší výrobce obuvi v Evropě, s jehož prodejnami se u nás i ve světě setkáme dodnes. O tom, kdo byl Tomáš Baťa, byly napsány stovky článků a desítky knih, o jeho osudech si můžete přečíst například na webové stránce http://www.tomasbata.com/.

 Úmrtní oznámení, které vyšlo v Národních listech v červenci 1932.

Sterb-Register der Juden, Zlín 1834-1857

Právě tato část mě překvapila ve zlínské katolické matrice pokřtěných z let 1829 až 1856. A protože těch úmrtí není mnoho, najdete je uvnitř článku.

12. 9. 2012

Nevykázal se oddacím listem...

Občas se stalo, že se ve vsi narodilo dítě, u kterého nebylo jisté, že jsou jeho rodiče sezdáni, ačkoli spolu žili jako manželé. V takovém případě měli rodiče ke křtu dítěte donést oddací list, kterým sňatek prokázali. Ovšem - ne vždy tento oddací list měli nebo si mysleli, že ho potřebují. A tak v matrice pokřtěných farnosti Velká nad Veličkou můžeme najít následující poznámku:
Dne 26. června 1888 teprv oddávací list přinesen. Sezdáni byli 6. října 1872 v Kopčanech. 15/7 1887 /: Jan Brkal nevykázal se oddávacím listem, ačkoli několikrát požádán byl, ale hrubě odkázal, aby kněz, když jej míti chce, si sám jej zaopatřil.
Inu, Jan Brkal musel být svérázný muž...

10. 9. 2012

Dítko toto není chlapec, nýbrž děvče

Stávaly se mnohé kuriozní případy, dokonce i k záměnám pohlaví dětí docházelo. A tak jsem v matrice farnosti Hroznová Lhota z roku 1890 narazila na následující zápis u narození Antonína Šivela... Nebo vlastně Antonie?
Na základě výnosu veleslavného c. k. moravského místodržitelství ze dne 18. ledna 1897 č. 45346 se poznamenává, že dítko toto není chlapec Antonín, nýbrž děvče "Antonia". 
Trvalo jen sedm let, než si toho všimli...

8. 9. 2012

Stáří...

Na všechny z nás dříve nebo později dolehne stáří - a duchovní nebyli a nejsou výjimkou. A protože jich byl často nedostatek a na svých farnostech sloužili až do vysokého věku (neřku-li do smrti), můžeme se v matrikách čas od času setkat s více či méně roztřeseným písmem. Níže uvádím dva příklady, jeden z 18. století a druhý z konce 19. století. Opravdu není jednoduché takové písmo číst...

 SOA Plzeň, farnost Přeštice, kniha č. 2

SOA Praha, farnost Zbečno, kniha č. 25

7. 9. 2012

Farář - sběratel?

Pohled na první snímek mlázovské matriky narozených z let 1868 až 1887 vyvolává okamžitě otázku, jestli mám co do činění s farářem-sběratelem... Nejspíše tomu tak bylo. :o)


6. 9. 2012

Stará a nová čísla domů

V některých obcích proběhlo v první polovině 19. století přečíslování domů - zpravidla kvůli velkému množství nových domů postavených mezi těmi starými, čímž vznikl v obci zmatek při hledání určitého čísla. V matrikách můžeme tyto změny také zaznamenat. Faráři zpravidla po určitou dobu (roku a více) zapisovali obě čísla popisná, aby si na změnu sami zvykli. Pak můžeme v matrikách najít například podobný zápis: 

ze vsi Hoštic čp. 27 staré / 9 nové (SOA Plzeň, ŘKFÚ Nezamyslice, kniha 14, str. 132)

Díky tomu víme, že případné záznamy pro čp. 9 podle nového číslování musíme hledat pod číslem popisným 27. To se hodí zejména při zpracovávání historie jednotlivých usedlostí, resp. dohledávání rodin, které na té které usedlosti žily.

5. 9. 2012

Talafous

V matrikách farnosti Paračov jsem narazila na příjmení Talafous (zapisováno i jako Talafaus). Je to příjmení, které zaujme, proto jsem se rozhodla podívat, kolik Talafousů dnes v ČR najdeme. Není jich mnoho - pouhých 52 výskytů, drtivá většina z nich na Strakonicku, Písecku a Prachaticku. 


Příjmení vychází ze staročeského slova talafus, které značí špeha nebo vyzvědače. Nejstarší nositel tohoto příjmení tedy mohl být pěkné kvítko, špehovat své sousedy nebo být chycen, když tajně poslouchal nějaký rozhovor - možností, jak onen první nositel ke svému příjmí přišel, je nepočítaně.

3. 9. 2012

Staré české názvy měsíců

Hlavně ve středních Čechách může člověk čas od času narazit na staré české názvy měsíců. Já se s nimi setkala prvně až letos v srpnu, dříve jsem neměla tu čest. Stalo se tak v matrice zemřelých farnosti Hluboš pro rok 1865, kde najdeme následující dataci (matrika není dostupná online, jedná se o knihu v SOA Praha): 

Tedy růžen a lipen. O jaké měsíce se jedná? 

Růžen pochází od slova růže - tedy měsíc, kdy kvetou růže. Je jím červen, zatímco květen se někdy nazýval tráven, protože roste hodně trávy. Lipen je hned další měsíc v roce po červnu, tedy červenec.  A můžeme se ještě setkat s názvem studen pro listopad. 

Více najdete zde.

2. 9. 2012

Norbert Klein

Toto jméno mnoha lidem moc neřekne, přesto se jednalo o poměrně významnou osobnost našich církevních dějin. Norbert Klein, narozený jako Jan Klein 25. října 1866 v Ryžovišti v okrese Bruntál (viz matrika Zemského archivu v Opavě, farnost Ryžoviště, narození 1855-1868, inv. č. 7501, strana 187), byl brněnským biskupem a také velmistrem řádu německých rytířů, který sídlil před druhou světovou válkou na hradě Bouzově.

 Do matriky oddaných farnosti Třešť z let 1920 až 1927 se Norbert Klein podepsal při příležitosti biskupské vizitace.

1. 9. 2012

Porušení obratlů a míchy...

Čím novější matriky, tím rozmanitější příčiny úmrtí v nich najdeme. Čím blíže k současnosti, tím jsou také příčiny úmrtí v matríkách zapsané přesnější. Mrtví již nebyli prohlíženi jen knězem, který je zaopatřoval svátostmi, ale po smrti také lékařem. Jednalo se o tzv. ohledání, o kterém bývá zmínka i v matrice (často je uvedeno číslo ohledacího lístku a ten je poté možné dohledat ve sbírce dokladů k matrikám nebo ve farním archivu). 

A tak v roce 1895 můžeme narazit v matrice zemřelých farnosti Třebíč-Jejkov například na úmrtí Františky Dvořákové, sedmnáctileté dcery slavického ovčáka, kde je jako příčina úmrtí uvedeno "porušení obratlů a míchy krční následkem zasypání". Vzhledem k tomu, že se jednalo o nehodu, byla mrtvá dívka lékařsky i soudně ohledána, což pak bylo náležitě zaneseno do farního archivu.