21. 10. 2012

Genealog - pletichář

Případů falšování záznamů najdeme v historii nespočet. Ani matriky nejsou výjimkou. Matrika narozených, oddaných a zemřelých farnosti Albrechtice (SOA Plzeň) z let 1769-1785 takový případ zaznamenává. Došlo k němu na přelomu 19. a 20. století a v roce 1903 byl vynesen nad oním falšujícím genealogem rozsudek. Informace o tom najdeme jak v matrice samotné, tak i v dobovém tisku.
V albrechtické matrice najdeme vloženu následující listinu:
Velebnému farnímu úřadu v Albrechtci!
Dle sdělení c.k. zemského co trestního soudu v Praze ze dne 28. května 1903 Vr. II 323/2/438 vydán byl rozsudek proti Josefu Mejtskému pro zločin podvodu falšování veřejných listin. V rozsudku tom prohlášen byl zápis ve farní matrice v Albrechtci pod datem 22. dubna 1786 týkající se sňatku Františka Fožánka s Annou Cajthamlovou za pouhý padělek. 
O tom dáváme velebnému farnímu úřadu věděti s tím nařízením, by listina tato k oné matrice na dotyčném místě pro budoucí časy pevně byla připojena. 
Biskupská konsistoř v Č. Budějovicích dne 16. června 1904.
Zápis, o který se jedná, je na levé straně a pod ním je další vpisek týkající se prohlášení záznamu za neplatný. Jak k tomu ale došlo? Co bylo důvodem pro ono falšování matriky? Inu, nic menšího než snaha doložit šlechtický původ.

Záznam v matrice, který byl prohlášen za neplatný.

Josef Mejtský byl v roce 1903 již v tomto "oboru" znám. Dosvědčují to novinové články, které se kauze genealoga "pleticháře" věnují. A že se jednalo o velkou kauzu... Citujme tedy z dobového tisku.

Národní politika, vydání ze dne 9.2.1903, strana 4:
Kdyby jméno Josefa Mejtského již z těch dob nebylo do veřejnosti proniklo, kdy poprvé počalo se proslýchati všelicos o podvodném zjednávání šlechtických titulů, znala by je veřejnost dnes již přece - a to ze šlechtických procesů uplynulých, kdy jméno to velmi často bylo vyslovováno v žalobách, kdy uváděno obžalovanými i svědky a opětováno znova a znova.
Po dlouhém a pilném vyšetřování, jež si doby několika měsíců vyžádalo, zahájeno bylo dnes ráno s Josefem Mejtským, 47letým, v Praze narozeným genealogem trestní líčení, které dle dosavadních disposicí potrvá nejméně čtrnáct dní. 
Žaloba 222 stran silná jej obviňuje, že nápodobiv a falšovav veřejné listiny, uvedl stát v omyl, čímž tento na svých právech škodu utrpěti měl a také utrpěl a tím dopustil se zločinu podvodu. 
Případy těchto podvodných manipulací, z nichž jest Mejtský obviněn, týkají se: 1. rodiny Karlíků (kde šlo o zjednání predikátu "z Nežetic"), 2. dvorního rady a přednosty oddělení pro šlechtické záležitosti v ministerstvu vnitra Emila ryt. Lessa (predikát "z Lessů"), 3. bratří Rožánků (predikát "Schreluer z Roseueggu"), 4. p. Jana B. Nebeského (predikát "z Vojkovic"), 5. p. Ferdinanda Böhma (predikát "z Bawenberků"), 6. p. Karla Záběhlického (pred. "ze Záběhlic"), 7. p. Zikmunda Kozelky (predikát "z Hřivic"), 8. p. Antonína Čejky ve Vrbně (predikát "z Olbramovic"), 9. p. Emila Zedricha (predikát "z Kleusbergů"), 10. bratří Etrichů (pred. "z Čeradic") a 11. p. Jiřího šlechtice Haase (pred. "z Haasenfelsu"). 

A jak onen genealog - pletichář dopadl? I to se v dobovém tisku dovídáme. Národní politika o tom ve vydání ze dne 23.2.1903, protože rozsudek nad Mejtským byl vynesen poměrně rychle. V novinách se tak dočteme následující:
Hned na to předseda pan vrch. rada Stolla oznámil rozsudek, jímž Josef Mejtský uznán vinným: zločinem podvodu dokonaného a nedokonaného falšováním celé řady veřejných listin, přestupkem podvodu uvedením magistrátního úředníka Škáby v omyl, přestupkem proti veřejným zřízením a opatřením, spáchaným falšováním některých zápisů v matrice chejnovské, zločinem utrhání na cti úředním osobám, ministru dru Ant. Rezkovi, vyšetřujícímu soudci dru Polákovi a znalci dru Slavíkovi spáchaným jednak ústně ve vyšetřování, jednak v listě, Jeho Veličenstvu císaři zaslaném, konečně přestupkem urážky na cti vyš. soudce dra Poláka. ... 
Josef Mejtský odsuzuje se do těžkého žaláře na dobu tří roků, zostřeného každého čtvrt roku postem, pak k náhradě nákladu řízení trestního.
Byl to tedy povedený ptáček - jedenáct případů falšování šlechtického původu... Klobouk dolů před takovým výkonným pletichářem. A pak se máme divit, že mezi českými rodinami koluje tolik historek o šlechtickém původu... 

2 komentáře:

 1. Zaujal mě ten Jan Nebeský: ze kterých Vojkovic měl ten jeho rod pocházet? Dočetla jsem se, že J. N. sám byl z Nymburka, ale tam žádné nejsou - jinak jsou čtvery: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojkovice Vzhledem k německému přepisu (podepisoval se prý i jako Jan z Wojkowicz) bych tipovala ty naše jihomoravské, jsou to ony? - Ještě mě taky napadla varianta, že bylo záměrně použito jména obce, které se opakuje, aby se hůř dohledával podvod, :) ale zas až takový pletichář snad milý Mejtský nebyl...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle níže uvedeného zdroje a zmíněné (a dost důležité) blízkosti obcí Brozánky-Vojkovice by se mělo jednat o ty u Mělníka.
   http://jjkn.sweb.cz/heraldika/nebesky.pdf

   Vymazat