10. 11. 2012

Konvertita

Ottův slovník naučný nám k heslu Konvertita říká:
Konvertita (z lat.) jest odpadlík, bludař nebo rozkolník, který se vrací v jednotu katolické církve. Přijetí podmíněno se strany církevní požadavkem, aby návrat děl se z pohnutek ryzích a konvertita, vyučen jsa v náboženství katolickém, znal najmě rozlišovací články víry. Též obřad přijetí církví předepsán. Zřeknuv se bludu a učiniv z pravidla veřejné vyznání víry konvertita dochází rozřešení z klatby, jež uvalena na odpadlictví a blud; potom přistupuje ku svátosti pokání a sv. přijímání. Je-li důvodně pochybovati, zdaž konvertita ve sboru, jemuž dosud náležel, platně pokřtěn byl, udílí se mu prve podmínečně křest. (...)

 V matrice zemřelých pro Křelov a okolní obce najdeme záznam o takovém úspěchu místního faráře:
Folio 59.
 Farnost Křelov. Matrika č. 6359, narození, oddaní, zemřelí 1661 - 1697.
Uložena v Zemském archivu v Opavě. 
17. (února 1693) zemřela v Pánu dívka, potulná a chudobná, slezské národnosti, která mým prostřednictvím konvertovala od luteránské hereze ke katolické víře, před svou smrtí se mi vyzpovídala a přijala svátosti, dva týdny na to zemřela náhlou smrtí. Pohřbena mnou, gratis pro Deo.

Nabízí se ovšem otázka, jakým způsobem výše popsané nezbytnosti a náležitosti probíhaly, když stejný kněz za celou tu dobu a dalších 14 dní nebyl schopen z dívky dostat tak prostou věc, jako je její jméno.

Těžko se pak člověk ubrání různým nepodloženým spekulacím či asociacím, když ví, že Jindřich František Boblig z Edelstadtu, jehož vazby na Olomoucko byly více než silné, rok předtím skončil s čarodějnickými procesy na Šumpersku...

Žádné komentáře:

Okomentovat