23. 4. 2013

Léta 1664 ten čtvrtek po smrtelný neděli

Některé záznamy v matrikách jsou opravdu poklad. Jednou z matrik, které takové poklady můžeme najít, je matrika farnosti Radnice, uložená ve Státním oblastním archivu v Plzni. Zde na konci 17. století působil farář Průcha, který zapsal několik velmi pozoruhodných zápisů především do části matriky, která je věnována zemřelým.

Farář Průcha zapisoval i záznamy mimo pořadí - například po záznamech z roku 1680 najdeme pět záznamů z jiných období, protože je farář považoval za důležité. Jedním z nich je i záznam o úmrtí jeho otce Matěje Průchy, pohřbeného v Záboří v kraji Prácheňském. Tento zápis zní: 
Léta 1664, ten čtvrtek po smrtelný neděli před a nebo po západu slunce Bůh všemohoucí, kterýž vyvolené své k sobě z tohoto bídného světa povolává a k oné věčné a nepomíjející slávě představuje, povolati jest ráčil mého nejmilejšího pana otce Matěje Průchu z tohoto bídného a tesklivého labyrintu, jehožto duši při posledním soudu a veselém zmrtvýchvstání by Bůh milosrdný milostiv býti lehké odpočinutí dáti a na knihy života věčného mezi jiné volené své by vepsati ráčil, synovský pobožným vinšem vinšuji, tělo jeho v prácheňském kraji ve vsi Záboří při chrámu Páně svatých apoštolů Petra a Pavla křesťansky uctivě a náležitě pohřbeno odpočívá, též tak neb strejce mého Řehoře Průchy, bratra jeho vlastního a spolu také jinších přátel bratrů a sester, jakož i také nápodobně.
Hledala jsem zápis o úmrtí i v zábořské matrice zemřelých, ale bohužel se mi ho dohledat nepovedlo. Buď tedy byla matrika nepořádně vedena, nebo jsem si spletla Záboří. Ovšem chrám Páně svatých apoštolů Petra a Pavla je právě v tom Záboří na Strakonicku, ve kterém jsem zápis hledala. Možná se tedy spletl farář Průcha a jeho otec zemřel v jiném roce, stát se to mohlo.

Kostel v Záboří, u kterého měl být pochován Matěj Průcha.
Foto: Vladimír Červenka, převzato ze stránek http://www.heraldika-patriot.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat