25. 10. 2014

Předmětem jest zjištění dne a roku oddavek

S tím, že v matrice ten či onen zápis někdy chybí, už se nejspíše setkal každý z nás. V minulosti se stávalo, že si kněz, který do matriky zapisoval, poznačil informace o úkonu (křtu, sňatku nebo pohřbu) na papírek, který následně ztratil - a pak došlo k tomu, že daný úkon do matriky nebyl zapsán. Většinou k nápravě už nedošlo, protože se onen zápis nepostrádal. Někdy se ale setkáme s tím, že osoba, které se zápis týkal, potřebovala vystavit křestní nebo oddací list - a problém byl na světě.

K tomu došlo i v případě Marie Kotrbové, rozené Stuchlíkové, která zřejmě potřebovala svůj oddací list. Ovšem když dorazila na faru ve Bzí, kde její svatba proběhla, nebyl tehdejší farář schopný zápis o sňatku najít. A proto milá Marie na vydání oddacího listu trvala, nezbylo než sepsat protokol, jehož cílem bylo zjistit, kdy přesně se Marie vdala za svého muže Augustina Kotrbu. A nám se v matrice oddaných farnosti Bzí tento protokol dochoval až do dnešní doby:
Protokol
zaveden ve farním domě dne 18. listopadu 1878 u přítomnosti podhotovených.
Předmětem
jest zjištění dne a roku oddavek Augustina Kotrby, rolníka ze Střevelnýho č. 28, s Marií, dcerou Jana Stuchlíka rolníka z Chlístova č. 2, jelikož akt ten v oddací matrice se pohřešuje.
Přítomná Marie rozená Stuchlíková, tehdejší nevěsta, tvrdí pod přísahou, že ona v Nabzí v chrámu Páně se shora dotčeným Augustinem Kotrbou oddána byla. Na rok se nevím upamatovati, toliko vím, že to bylo půldruhého roku před porodem mého prvního dítěte jménem Marie, že to bylo v masopustě, a že nás oddával velebný pán P. Ignác Šimáček, tehdejší farář nabzovský. K zjištění dne oddavek mohu udati jistě tu okolnost, že ten daný den za jedno také oddaná byla má dobře známá a kamarádka jménem Terezie Dubská z Veselí.
Ohledně příčiny, pro jakou oddání toto do matriky vnešeno nebylo, domýšlím se, že to se pak z té příčiny, že ten den bylo mnoho jiných kopulací, to vím se pamatovati, že tenkráte v kostele bylo takové množství lidí, že byl téměř naplněn. Více udati nemohu.
František Neuman, rolník z Chlístova č. 22, praví: Já jsem byl tehdáž v chrámu Páně přítomen, když Augustin Kotrba oddán byl; oddával je tehdejší p. farář zdejší; co bližší okolnost mohu udati ještě i to, že tehdy svatebníky tyto od kostela hudba zprovázela. Já na to dobře se pamatuji, jelikož tehdy již odrostlý mladík jsem byl, a rok na to, totiž 1836, jsem se ženil.
Tedy oddáni byli v listopadu 1835.
Jak je patrno, zjištění určitého data bylo v minulosti poměrně velkým problémem. Hodně to souvisí s tím, že pro naše předky nebyly roky příliš důležité, většinu informací si pamatovali jen velmi zběžně a pokud už byli schopní zařadit nějakou událost do časového rámce, pak vždy s odkazem na nějakou další událost ve vlastním životě. Tady je to patrné jak u Marie, která vztahuje sňatek k narození prvního dítěte, tak i u svědka Františka, který ho vztahuje ke své vlastní svatbě. 

Nakonec se dobrali toho, že ke svatbě Marie a Augustina došlo v listopadu 1835, ovšem přesnějšího data se nedopátrali. Ale očividně alespoň tato informace stačila.

2 komentáře:

  1. No podle data sňatku kamarádky by se dal snad sňatek stanovit přesně. Pokud ovšem farář zapsal alespoň tuto svatbu. Dále by se asi dalo najít přibližné datum sňatku dle ohlášek museli proběhnout 3x nebo bylo napsáno zkrácení a podle toho se dá najít přibližné datum i dnes. Otázkou ovšem bude jak se dostat ke knize ohlášek a pokud se zachovala kde ji hledat. Jinak velmi zajímavý dokument.

    OdpovědětVymazat
  2. Sňatek kamarádky jsem nenašla, jinak bych ho tam uvedla - ale je možné, že jsem ho přehlédla. Dle ohlášek ano, otázka je, jestli v té době byla kniha ohlášek vedena, zachována do roku 1878 - nebo byla použita jinak... :)

    OdpovědětVymazat