4. 9. 2015

Přísaha těch, který k šťastnému porodu jsou zřízené osoby

Jak tu bylo již mnohokrát zmíněno, v matrikách se nenachází jen záznamy týkající se tří životních událostí, ale často i dokumenty, které stojí poněkud stranou tohoto "proudu". Jeden z takových dokumentů můžeme najít v matrice pokřtěných farnosti Hořice z let 1748 až 1784 - je jím Přísaha těch, který k šťastnému porodu jsou zřízené osoby, tedy přísaha porodních bab. A tady máte její přepis...
Já N.N. přísahám pánu Bohu všemohoucímu, Panně Marii bez poskvrny počaté a všem božím svatým, že se chci v mém ouřadě, který na sebe dnešního dne přijímám, vždy pilně a věrně zachovati, totiž: 

Předně: Hotová jsem ženám k porodu pracujícím a mého obsloužení potřebujícím ochotně buď ve dne nebo v noci sloužiti a jak možným a bohatým, tak také chudým a nuzným všemožně mou pomocí přispěti.

Zadruhé: Jako o zachování živobytí časného všech nemluvňátek povinna jsem pečovati, tak také o spasení duší jejich, aby co nejdříve křtu svatého dojíti mohly, chci usilovati. Aneb kdyby takové dítě mdlé aneb k přijití na tento bídný svět těžké se vynacházelo, sama jej, tak jak v tom vyučena jsem, chci a zakazuju se náležitě pokřtíti v osobě Krista Pána.

Za třetí: Nic takového, co by k vyhnání plodu osobám padlým, aneb k neplodnosti jinším ženám sloužiti mohlo, do mé smrti raditi, ani tím méně sama takové nějaké koření k užívání dávati, aneb bludnejma pověrama zacházeti nechci a tolikrát by nešťastný plod bez křtu svatého se přitrefil, věrně mému pastýři, než k pochování přijde, oznámiti se zakazuju. K tomu mně dopomáhej Bůh otec, syn a duch svatý a toto jeho svaté evangelium.

Žádné komentáře:

Okomentovat